WHATSUP滑板网

【滑板动作教学】Switch Ghetto Bird

作者: 发表于: 2016-03-07 评论: 0 查看: 0

【滑板动作教学】Chris Topherchann 教你 Switch Ghetto Bird。好吧,这招大家可以忽略Switch,直接正脚练习,因为这动作实在是太!难!了!拿起板子看教学了喂——>


滑板 动作 教学 Switch Ghetto Bird Chris Topherchann

滑板 动作 教学 Switch Ghetto Bird Chris Topherchann

滑板 动作 教学 Switch Ghetto Bird Chris Topherchann

 

来源:
上一篇 下一篇